ruzmozd

کارگران روزمزد در صورتی که در خانه بمانند، خرج زندگی آنها را چه کسی می دهد؟

به گزارش راه اترک، آقایان مسئول که در این روزهای سخت بحران بیماری کرونا به مردم می گویید: در خانه بمانند، فکر می کنید ما به عنوان اقشار کم درآمد که تمام درآمدمان به انجام کارهایی است که برخی روزها اگر کسی لازم داشت،برای مردم انجام می دهیم و هیچ پشتوانه ای هم برای روزهای بیکاری نداریم،در این روزهای سخت کرونا، چه باید بکنیم؟
اگر در خانه بمانیم، خودمان و خانواده ی ما از گرسنگی می میریم و اگر برای کار برویم هم خودمان وهم خانواده ی ما می میرند و هم ممکن است باعث انتقال بیماری به دیگران شویم و موجب مرگ آنان نیز شویم!

شما که مسئولید و خدمتگذار مردم ، برای ما کارگران روزمزدی که هیچ وقت در جایی به حساب نیامدیم، چه کرده اید؟
لطفا برای همین دوران بحران فکری برای حداقل های مواد غذایی ما بکنید ، ما هم به جمع افرادی خواهیم پیوست که در خانه می مانند و #کرونا_را_شکست_می_دهند.

از طرف کارگران روزمزد در سراسر کشور

انتهای پیام/رضا جامی