یسنا دختر کوچکی که ۴ روز در کلاله ناپدید شده بود پیدا شد.

فکر می کنم اسم یسنا دیدار جزو تاریخچه استان برادری بشه.

دختر بچه ای که گم شد و خبر آن با وجود فضای مجازی حد و مرز نشناخت.

به نظرم یسنا دختری جهانی بود نه کلاله ای

چرایی توجه بیش از حد به این مسئله چیزی است که هر کس باتوجه به برداشت خود تحلیل میکند ولی چیزی که بین این همه تصاویر و خبرها برام جالب بود صحنه پیدا کردن یسنا ودر آغوش گرفتن این دخترتوسط مامور ناجا وهجوم مردم به سمت این دختر بچه بود.

همان لحظه به یاد روضه حضرت رقیه(س) افتادم وآن لحظه که سر پدر را در جلوی دختری ۳ ساله گذاشتند.

چه کردند مردم آن زمان با عزیزترین وپاک ترین انسانهای روی زمین و اهل بیت پیغمبر وچه میکنند مردم برای پیدا شدن یک دختر بچه در این عصر.

فکر میکردم انسانیت دروجود مردم شام بود یانه که این چنین با یک دختر ۳ ساله کردند.

انسانیت ووجدان آیا زمان وعصر خواصی دارد؟

چگونه مردم ایران زمین دور دختری ۳ ساله حلقه زده خوشحالند از پیدا شدن او وچه کردند با دختر امام حسین در خرابه های شام.

چه میکند این بشردوپا با وجدان و انسانیت خود در اعصار مختلف ،تنها خداوند میتواند مخلوق خود را بشناسد.

یادداشتی از فاطمه صادقی