solimandust

دکتر سلیماندوست، کارشناس مسائل سیاسی، راز قطعی برقهای این روزها را تعهد به تواقف پاریس برشمرد نه چیز دیگر.

 bepa

چشم رئیس مجلس آمریکا به خاطر تزریق واکسن فایزر، فلج شد.

jayeghah

تلاش نماینده شرق گلستان موجب وعده وزیر نفت برای آمدن جایگاه سوخت به فرودگاه شهدای کلاله شد.

erdughan

رئیس جمهور ترکیه علی رغم روابط سیاسی با صهیونیستها و آمریکاییها با تزریق واکسن چینی به واکسن آمریکایی و انگلیسی ، نه گفت.

mibodi

آیت الله میبدی را بدون اغراق مرد اخلاق و وحدت می توان نامید.