رئیس مخابرات شهرستان مراوه تپه از حل مشکل تلفن روستای کمرلی خبر داد.

kabl

سارق کابلهای تلفن روستای قرناوه دستگیر شد.

 kaghazpare

یک منبع آگاه در آمریکا، مهنرین گزینه رفع تحریمی این کشور در طرح پیشنهادی کاهش تحریمها را اعلام کرد.

yaraneha

علی رغم وعده داده شده، یارانه رمضان، کمتر از یارانه بنزین بود.